Polityka prywatno艣ci

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ膭CA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zwi膮zku z rozpocz臋ciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. R. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych)( dalej: 鈥漅ozporz膮dzenie鈥) informujemy, i偶 Pani/Panu przys艂uguj膮 okre艣lone poni偶ej prawa zwi膮zane z przetwarzaniem przez INVICTUS BJJ MOSINA, ul. Ptasia 1A 62-050 Mosina, danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka.

Jednocze艣nie na podstawie art. 13. Rozporz膮dzenia informujemy, 偶e :

1. Administratorem danych osobowych jest INVICTUS BJJ MOSINA ul. Ptasia 1A, 62-050 Mosina.

2. Kontakt w zakresie danych osobowych jest mo偶liwy pod adresem e-mail: kontakt@invictusbjj.pl

3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit f) Rozporz膮dzenia INVICTUS BJJ MOSINA przetwarza dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:

a) Umieszczenia danych w wewn臋trznym systemie uczestnik贸w zaj臋膰 (imi臋 i nazwisko, data urodzenia, telefon, adres email, imi臋 i nazwisko opiekun贸w prawnych, dru偶yna-grupa)
b) Prowadzenia dokumentacji z przebiegu szkolenia, prowadzenia analiz i statystyk
c) Prowadzenia korespondencji w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮
d) Tworzenia sprawozda艅 z zawod贸w ( imi臋 i nazwisko, data urodzenia, wizerunek)
e) Publikowanie kadry na stronie internetowej ( imi臋 i nazwisko, data urodzenia, dru偶yna-grupa, wizerunek)
f) Podawania organizatorom zawod贸w list uczestnik贸w ( imi臋 i nazwisko i data urodzenia, przynale偶no艣膰 klubowa)
g) Podawania o艣rodkom wypoczynkowym list uczestnik贸w oboz贸w organizowanych przez klub ( imi臋 i nazwisko, data urodzenia)
h) Sporz膮dzania dokument贸w do uzyskania i rozliczania dotacji ( imi臋 i nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania)
i) Realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych oraz systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych ( imi臋 i nazwisko, adres, PESEL 鈥 dotyczy os贸b z kt贸rymi s膮 zawarte umowy o prac臋 lub zlecenie)
j) Prowadzenia rozlicze艅 p艂atno艣ci ( imi臋 i nazwisko, grupa, email )
k) Publikowania foto-relacji i relacji z zaj臋膰 treningowych, szkoleniowych, meczy i innych imprez organizowanych przez INVICTUS BJJ MOSINA ( imi臋 i nazwisko, dru偶yna, wizerunek)

4. Podstaw膮 przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez INVICTUS BJJ MOSINA , kt贸ry nale偶y rozumie膰 przez realizacj臋 cel贸w statutowych oraz promocji Klubu.

5. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 powy偶ej, dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc贸w danych osobowych.

6. Odbiorcami danych osobowych mog膮 by膰:

a) Cz艂onkowie Klubu INVICTUS BJJ MOSINA
b) Podmioty zewn臋trzne i ich pracownicy lub wsp贸艂pracownicy organizuj膮ce rozgrywki
c) Podmioty zewn臋trzne i ich pracownicy lub wsp贸艂pracownicy 艣wiadcz膮cy us艂ugi dla INVICTUS BJJ MOSINA wy艂膮cznie w zakresie realizowanych um贸w
d) Trenerzy, lektorzy i inne osoby zatrudnione przez INVICTUS BJJ MOSINA
e) Podmioty zewn臋trzne i ich pracownicy udzielaj膮ce dotacji w zakresie realizowanych um贸w
f) Podmioty zewn臋trzne, ich pracownicy i wsp贸艂pracownicy w zakresie realizacji um贸w organizowania wypoczynku
g) Pozostali uczestnicy organizowanych zawod贸w i zaj臋膰
h) Osoby znajduj膮ce si臋 na terenie organizowanych zawod贸w
i) U偶ytkownicy strony internetowej oraz serwis贸w spo艂eczno艣ciowych

7. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres przynale偶no艣ci do klubu, b膮d藕 te偶 okres na jaki zawarta jest umowa, a tak偶e po ustaniu cz艂onkostwa- umowy, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych cel贸w Administratora 鈥 przez czas ich realizacji.

8. Przys艂uguje Pani/Panu :

a) Prawo dost臋pu do tre艣ci danych
b) Prawo do sprostowania danych
c) Prawo do usuni臋cia danych
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu
9. W przypadku uznania, i偶 przetwarzanie przez INVICTUS BJJ MOSINA danych osobowych naruszaj膮 przepisy RODO, przys艂uguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 鈥 Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

10. Podanie przez Pani膮/Pana danych lub Pani膮/Pana danych dziecka jest dobrowolne, jednak konieczne do udzia艂u w zadaniach organizowanych przez INVICTUS BJJ MOSINA

11. Klub INVICTUS BJJ MOSINA nie b臋dzie przekazywa膰 danych osobowych do pa艅stwa trzeciego (poza Uni臋 Europejsk膮) lub do organizacji mi臋dzynarodowych.

12. W przypadku pyta艅 dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez INVICTUS BJJ MOSINA prosimy o kontakt pod adresem kontakt@invictusbjj.pl

13. Korespondencj臋 w celu realizacji Pani/Pana prawa wynikaj膮cego z pkt 8 nale偶y kierowa膰 pod adres e-mail: kontakt@invictusbjj.pl.